Termes i Condicions d'ús

Garantia
Tots els articles de la present web (en endavant tbac112) tenen una garantia de 2 anys.
En aquesta garantia no s'inclouen les deficiències ocasionades per negligències, cops, ús o manipulacions indegudes, instal·lació incorrecta ni materials sotmesos a desgast pel seu ús normal.


1. Incidències transport
Li recordem que qualsevol incidència detectada a la recepció de la mercaderia s'ha d'indicar clarament en l'albarà del transportista. Si no hi ha cap indicació sobre aquest tipus d'incidència en aquest albarà, s'entén que el lliurament s'ha efectuat correctament i per tant Novalia no assumirà cap responsabilitat sobre la mercaderia danyada o embalums que falten.

Així mateix, li recordem que, tbac112 no admetrà reclamacions sobre trencaments, cops o falta d'embalums transcorregudes 24 hores a partir del lliurament de mercaderia, per tant no podrà ser cursada cap reclamació fora d'aquest termini.

2. Canvis productes defectuosos
En qualsevol cas, s'admetrà el canvi dels productes defectuosos i enviaments erronis, sent Novalia qui es farà càrrec de les despeses d'enviament i recollida sempre que el client comuniqui aquesta circumstància en el termini de 14 dies comptats des de la data de recepció de l'enviament .

3. devolucions
Si per qualsevol motiu no queda satisfet amb la seva comanda, té un termini de 14 dies hàbils, a comptar de la data de lliurament de la comanda, per tornar-lo. Per a realitzar aquesta devolució només ha de fer-nos arribar el producte en perfectes condicions i en el seu embalatge original. L'enviament de la devolució fins als nostres magatzems va a càrrec del client no sent reemborsades les despeses de l'enviament inicial.

És molt important que se'ns retornin els productes de canvi o devolució perfectament embalats. En cas que els productes resultin danyats a causa d'un embalatge inadequat, no admetrem la devolució.

Un cop rebem la mercaderia en els nostres magatzems i comprovem que es donen totes les condicions anteriors, tbac112 s'admetrà la devolució del producte i es procedirà al reintegrament del seu import conforme a la modalitat de pagament realitzada, i si escau l'enviament del nou producte. Recordeu que tbac112 no admet enviaments a ports deguts.

Per realitzar un canvi o devolució, envia'ns un correu electrònic a info@tbac112.

4. Dret de desistiment

El Client té dret a desistir del present contracte en un termini màxim de catorze (14) dies naturals sense necessitat de justificació.

El termini de desistiment expirarà als catorze (14) dies naturals des que el Client o un tercer indicat pel Client, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels productes, o en el cas que la comanda del Client estigui compost per diversos productes lliurats per separat, als catorze (14) dies naturals que el Client o un tercer indicat pel Client, diferent del transportista, va adquirir la possessió material de l'últim d'aquests productes.

El Client exercir el dret de desistiment notificant-a "informació de contacte de l'empresa" o emplenant el formulari de contacte facilitat per Bilua a l'apartat "Contacte" del lloc web, on tindrà també l'opció d'afegir qualsevol document que pugui facilitar el procés .

Per fer més fàcil el procés de desistiment li oferim un formulari que podrà omplir per després enviar-nos la informació, això no vol dir que aquest obligat a seguir aquest mètode (és només un opció més que oferim).

"Proximament"

Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació relativa a l'exercici de la seva banda d'aquest dret sigui tramesa abans que venci el termini corresponent.

En cas de desistiment per part del Client, li retornarem tots els pagaments rebuts de vostè, incloses les despeses de lliurament (amb l'excepció de les despeses addicionals resultants de l'elecció per la seva part d'una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard 14 dies naturals a partir de la data en què se'ns informe de la seva decisió de desistir del present contracte. Procedirem a efectuar el reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial. No incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament. No obstant l'anterior, podrem retenir el reemborsament fins haver rebut els béns, o fins que vostè hagi presentat una prova de la devolució dels mateixos, segons quina condició es compleixi primer.

El Client haurà d'assumir el cost directe de devolució dels béns i només el Client serà responsable de la disminució de valor dels béns resultant d'una manipulació diferent de la necessària per a establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

Per realitzar una correcta devolució dels Productes, caldrà complir aquests apartats:

  1. Els Productes han de ser retornats en la seva caixa / embalatge original. Si no és possible, utilitzar una caixa de la mateixa qualitat.
  2. Els Productes no poden haver estat usats de manera que el seu valor es vegi reduït o perjudicat.
  3. Els Productes han d'estar acompanyats de l'albarà de lliurament amb el motiu de la devolució anotat manualment per a una correcta i ràpida gestió de la devolució.
  4. A l'arribada al nostre magatzem, es valorarà l'estat dels Productes. Si no compleixen la normativa i condicions indicades establertes per a les devolucions i el seu estat no és correcte, ens reservem el dret a abonar una quantitat inferior en concepte del Producte o Productes danyats.